Serveis d’edició digital

Edició de llibres digitals: creació professional d’e-books en format ePUB i edició de documents electrònics en format PDF per impressió sota demanda. També oferim serveis complementaris de revisió i correcció ortotipogràfica. Més informació

Serveis de grafisme

Com que la imatge externa és fonamental per atraure el lector, ens encarreguem del disseny de cobertes, de la generació d’imatges foto-realistes de llibres 3D, de la creació d’espots multimèdia promocionals i oferim un servei d’imatges d’estoc fotogràfic. Més informació

Serveis de distribució

L’objectiu final de qualsevol llibre és ser llegit; per això oferim assessorament i serveis per distribuir la teva obra per Internet, ja sigui mitjançant la venda on-line d’e-books o a través de la petició d’exemplars individuals en paper. Més informació